داستان کوتاه، زندگی و کمی بیشتر...

جمله |

جمله

بیشتر از آنکه بترسم کسی گرگ درونم را بشناسد، از این می‌ترسم که عاقبت روزی تمام کسانی که می‌شناختم نقاب…