داستان کودکان (بایگانی)
داستانک «حکایت گرگی در رمه»
گرگی خسته از راهی بسیار دور و دراز به نزدیکی آن ده رسید و از سراشیب تپه‌ای بالا شد. بوی خوش گوسفندان به مشامش آمد. …