داستان کوتاه، زندگی و کمی بیشتر...

عشق | بیست و هفت