داستان کوتاه، زندگی و کمی بیشتر...

Atahualpa Yupanqui | بیست و هفت