داستان کوتاه، زندگی و کمی بیشتر...

آتاهوآلپا یوپانکی | بیست و هفت