داستان معمایی (بایگانی)
داستان کوتاه «بعد از عمه رزیتا»
به خانه که رسید دست‌هایش کرخت شده بودند. به پرزهای پالتوی پشمی‌ش هنوز سرما  و نمناکی مه بیرون چسبیده بود. کلاه را از روی سرش …