تکامل اعتماد (بایگانی)
چرا باید میمونِ مقل...
قبل از هرچیز برای این‌که این حرف‌ها را بهتر متوجه شوید و چیزی از آن سر دربیاورید، لازم است حدود 30 دقیقه از وقت گرانبهایتان …