فیلمنامه (بایگانی)
فیلمنامه «از بهشت ص...
گفتگو : «زندگی مثل یک قصه “شروع“ می‌شه و در عین حال معنای مشخصی نداره. تمام وجودش پر شده از فرمول و معادله، بدون اینکه …